Úvod


Vítejte na stránkách projektu „Podpora lidských zdrojů a transferu znalostí v podmínkách mezinárodní spolupráce vědeckých týmů“, které informují o realizaci a činnostech projektu Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Projekt je spolufinancovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z prostředků Evropského sociálního fondu a z prostředků státního rozpočtu.

Projekt vychází ze systému šesti vzájemně provázaných aktivit, které podporují vědeckou excelenci oddělení Elektronová optika ÚPT AV ČR a ÚETE FEKT VUT v Brně a vytvářejí podmínky pro vzdělávání cílové skupiny v řádu stovek osob, realizované v prostředí mezinárodní vědecké spolupráce s pěti špičkovými zahraničními vědeckými pracovišti a s podporou šesti významných národních i mezinárodních firem. Díky zkušenostem a kontaktům reintegrujícího se zahraničního vědce a s podporou hostujících zahraničních profesorů, bude zkvalitněna úroveň vědecké práce na pracovišti příjemce i partnerů projektu, zaveden nový výzkumný směr a celkově zvýšen počet vědeckých výstupů projektu realizovaných na základě nových mezinárodních spoluprací. Projekt se také soustřeďuje na podporu mezinárodní mobility výzkumných pracovníků ÚPT a ÚETE FEKT VUT v Brně, pořádání workshopů, podzimních škol elektronové mikroskopie, mezinárodní konference a podporu aktivit vzdělávání VaV pracovníků v oblasti managementu vědy.