Partner projektu


Ústav elektrotechnologie
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Vysoké učení technické v Brně

Technická 3058/10
616 00 Brno

Tel: +420 541 146 340
e-mail: info@feec.vutbr.cz

Popis zapojení partnera do projektu:

Partner se v projektu podílí na vědeckovýzkumné činnosti a podpoře vědeckého týmu, a to zejména v oblasti detekce signálních elektronů a proudění plynů ve vakuových aparaturách a rozšíří tyto vědeckovýzkumné aktivity do oblasti diagnostiky elektrotechnických materiálů. Aktivně působí jako prostředník při spolupráci se stávajícími projekty, na nichž se Ústav elektrotechnologie FEKT VUT v Brně podílí. Jde zejména o projekt CVVOZE s diagnostickým pracovištěm vybaveným mikroskopem AFM, projekt MŠMT a připravovaný projekt CEITEC.

Prohloubení a navázání nových kontaktů pracovníků Ústavu elektrotechnologie FEKT VUT v Brně v rámci mezinárodních vědeckých sítí přispěje k rozvoji jejich odborného potenciálu a vytvoření silné vědeckovýzkumné skupiny schopné zabezpečovat diagnostiku materiálů nejen pro výše uvedené projekty, ale i pro podnikovou sféru, která se o činnosti a možnostech týmu dozví i v rámci projektu Partnerství a sítě, na němž se Ústav elektrotechnologie podílí.

Partner zabezpečí i využití lidského potenciálu výzkumného týmu a odborných poznatků v oblasti výuky na bakalářském, magisterském a doktorském studiu na oborech Mikroelektronika a technologie a Elektrotechnická výroba a management, a to i s využitím stávajícího projektu METMEL. Mimo jiné tak bude do budoucna zajištěn příliv vzdělaných odborníků připravených pro řešení projektů v rámci partnerské sítě, což nadále zvýší prestiž pracoviště.

doc. Ing. Josef Jirák, CSc.
manažer a koordinátor partnera projektu
jirak@feec.vutbr.cz
+420 541 146 156